About Us

Opsil LTD is a successor of the traditions of production of semiconductor materials dating back to the 1980s.
The initial production has been of gallium arsenide (GaAs) monocrystal, sawed and polished wafers. Subsequently the production of Gallium phosphite (GaP) and Indium phosphite (InP) monocrystal, sawed and polished wafers has been promoted.
From the mid-80s of the last century the production of  monocrystalline Silicon for electronics, optics and photovoltaics has started.

OPSIL Ltd. currently has got 3...

Our partners

На 04.02.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0414-C01. ОПСИЛ ЕООД е бенефициент
по проект „Подобряване на производствения капацитет в Опсил ЕООД“, който се
изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република
България.

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел
повишаване конкурентоспособността и засилване експортния потенциал на „Опсил“
ЕООД чрез закупуване на машина за огъване на тръби, абсолютно необходима за
изпълнение на включената в проекта дейност – подобряване на производствения
капацитет на предприятието.

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за
определяне на изпълнител/и с предмет:
„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Машина за огъване на
тръби (1 брой)“

Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0414-
C01 „Подобряване на производствения капацитет в Опсил ЕООД“, процедура
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ