За Нас

Опсил ЕООД е продължител на традициите за производство на полу-проводникови материали, които датират от 1980г.
В началото започва производството на монокристал, рязани пластини и полирани пластини от Галиев арсенид (GaAs). В последствие се усвоява производството на монокристал, рязани и полирани пластини от Галиев фосфит (GaP) и Индиев фосфит (InP).
От средата на 80те години на миналия век започва производството на силициев монокристал за електрониката, оптиката и соларната енергетика.

Към момента ОПСИЛ ЕООД...

Нашите Партньори

На 04.02.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0414-C01. ОПСИЛ ЕООД е бенефициент
по проект „Подобряване на производствения капацитет в Опсил ЕООД“, който се
изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република
България.

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел
повишаване конкурентоспособността и засилване експортния потенциал на „Опсил“
ЕООД чрез закупуване на машина за огъване на тръби, абсолютно необходима за
изпълнение на включената в проекта дейност – подобряване на производствения
капацитет на предприятието.

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за
определяне на изпълнител/и с предмет:
„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на Машина за огъване на
тръби (1 брой)“

Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0414-
C01 „Подобряване на производствения капацитет в Опсил ЕООД“, процедура
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ