Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0414-C01

featured image

На 04.02.2020 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0414-C01. ОПСИЛ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в Опсил ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване експортния потенциал на „Опсил“ ЕООД чрез закупуване на машина за огъване на тръби, абсолютно необходима за изпълнение на включената в проекта дейност – подобряване на производствения капацитет на предприятието.